ЗА ФИРМАТА

“АКВАГРУП - В” ЕООД извършва основно своята дейност в областите на хидро- техническото строителство , дейности свързани с извършването на инженерногеоложки , хидрогеоложки , геотехнически геофизични проучвания сгради и съоръжения , консултации , изработване на работни проекти и извършване на строителството за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти , изграждане на тръбни водоснабдителни сондажни кладенци и дренажи , канализационни мрежи и съоръжения , проектиране и изграждане на помпени станции , високо напорни водопроводи и водопреносни системи , проучвания и строителство на сметища и депа за опасни отпадъци , минно-технически проучвания проекти и строителство на инфра-структура в областта на въгледобива и рудодобива.

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни инженери и магистри по инженерна геология, строителни конструкции , пътно и хидротехническо строителство.

Водещите специалисти на фирмата са специализирали в различни университети и научни институции а техническия персонал е подготвен високо професионално с практическа насоченост и съответно лицензирани в различните направления /специалности/.

Фирмата обезпечава своята дейност с консултации на български специалисти от Академията на науките , Минно-геоложкия университет, Софийски университет , ВИАС и МОСВ.

Фирмата е регистрирана през 2002 г. с решение по ф.д. №11511 и Дан.№1225118406 Булстат №131013609 и е пряк наследник на ЕТ”АКВАГРУП” която пък от своя страна групира възможностите и материално техническата обезпеченост на предшествениците си СД”Ставеко” и “Аквадинамик” с регистрация от 1992 г. и 1995 г. като от 1992 г. е член на БТПП , а от 2000 г. и на Българската минна камара.

“Аквагруп” е организация която е в състояние да работи в напълно завършен цикъл – проектиране изпълнение и отчитане на резултатите с доклади.

Всички дейности се извършват съгласно действащите в република България закони , наредби и нормативни документи както и съобразно изискванията на инвеститора.

От създаването си фирмата е доказала възможностите си работейки практически с всички видове от действащите в република България юридически субекти – държавни , общински и частни.
Фирмата разполага с всички необходими машини и съоръжения за извършване на пълен инженеринг в хидротехническото строителство.